Σε δημόσια διαβούλευση ο διαγωνισμός για το gov-ERP

45
gov-ERP

Σε δημόσια διαβούλευση ο διαγωνισμός για το gov-ERP.

Σε τροχιά υλοποίησης έχει τεθεί το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)» προϋπολογισμού 51,522 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ) με τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης, προκειμένου στη συνέχεια να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Μεταξύ άλλων αντικείμενο του έργου είναι η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης καθώς και η αναβάθμιση των εφαρμογών πληροφορικής που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοσιονομικής πολιτικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ), το οποίο θα αποτελέσει την μετεξέλιξη – επέκταση : α) του υφιστάμενου ΟΠΣΔΠ που λειτουργεί σήμερα στο ΓΛΚ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) ως προς το αντικείμενο και ως προς το πλήθος των χρηστών, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των σχετικών λειτουργιών τους και β) του υφιστάμενου Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης, ως προς το αντικείμενο, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, το πλήθος των χρηστών και το πλήθος των Φορέων οι οποίοι αποστέλλουν στοιχεία στο ΓΛΚ.

Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες για την υποστήριξη των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), όπως διαμορφώνεται μετά τη δημοσίευση του π.δ.54/2018, σε καθημερινό παραγωγικό επίπεδο για τους φορείς την Κεντρικής Διοίκησης και σε επίπεδο συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα πάντα με τη διακήρυξη το αντικείμενο του έργου υποδιαιρείται σε 2 Τμήματα (Lots). Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μελετητικό έργο για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την υλοποίηση αλλαγών – αναβαθμίσεων στις υφιστάμενες εφαρμογές του ΓΛΚ (ΟΠΣΔΠ, Σύστημα Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης) την ανάπτυξη νέων εφαρμογών με στόχο την υλοποίηση του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης ΟΠΣΥΔΔ και την υποστήριξη της λειτουργίας του ΓΛΚ και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης, σε επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και της Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Νέου ΟΠΣΥΔΔ.

Το αντικείμενο του τμήματος 2 αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων αδειών χρήσης για την επέκταση του αριθμού των χρηστών του ΟΠΣΔΠ και του Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο (για 4 έτη) με έναν οικονομικό φορέα για το τμήμα 1 και 3 οικονομικούς φορείς για το τμήμα 2, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβληθούν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο του αντικειμένου κάθε τμήματος.

Πηγή: Infocom.gr