Οι αποφάσεις της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Forthnet

30
Forthnet

Οι αποφάσεις της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Forthnet που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας.

H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε, ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα), και ώρα 11:00, Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής Μετόχου της, κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την συνέλευση εγκρίθηκε η διαγραφή της εταιρείας, καθώς και όλο το σύνολο άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίσης, παρέσχε προς τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τη ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα καθώς και το δικαίωμα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια και πράξη, αναγκαία και ενδεδειγμένη για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης που ήταν η διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπερψηφίστηκε από 343.582.558, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, που ήταν και συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπροσθέτως, κατά το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξέλεξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κ. Dirk Gerkens, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε ήτοι μέχρι την 11.12.2025.

Ως εκ της ανωτέρω απόφασης, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας παραμένει ως είχε αποφασιστεί με την υπ’ αριθ. 552/16.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία διατηρούν τις ιδιότητές τους ως εξής:

1. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana
(Σνεζάνα), Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δ.Σ.,
3. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας, Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου, αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε ως εκτελεστικό μέλος τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, κ. Δημήτρη Τζελέπη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για την υποβολή αιτήματος διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών:

“Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της
από 14 Μαΐου 2021 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του 1ου
θέματος ημερήσιας διάταξης, υπέβαλε σήμερα 18 Μαΐου 2021, προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς το με αριθ. πρωτοκόλλου 5017/18.05.2021 αίτημα διαγραφής από το
Χρηματιστήριο Αθηνών του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου
μετοχών της, ήτοι 343.582.558 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.”