Με 96,83% η United στη Forthnet

55
Forthnet

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η United Group κατέχει ποσοστό 96,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρείας:

“Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05.03.2021 έλαβε γνωστοποίηση της BC Partners Holdings Limited, σύμφωνα με την οποία στις 03.03.2021 κατείχε έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings LimitedBCEC Management X LimitedBC European Capital XSummer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων άμεσα) συνολικά 332.668.582 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,8332% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, Ως εκ τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των (εμμέσως κατεχόμενων) δικαιωμάτων ψήφου της BC Partners Holdings Limited στην Εταιρεία. 

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.”

Να υπενθυμίσουμε ότι σύντομα θα διεξαχθεί η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των των μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.