Η Intracom Telecom συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα REGENCY

47
Intracom Telecom

Η Intracom Telecom, ένας παγκόσμιος προμηθευτής συστημάτων και λύσεων τηλεπικοινωνιών, συμμετέχει ως συντονιστής στο ερευνητικό πρόγραμμα REGENCY που εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρηματικούς καταναλωτές, στοχεύοντας να προσφέρει διορατικές πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακό προφίλ τους και τη συμπεριφορά κατανάλωσης, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση ενέργειας. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, με τη συμμετοχή της Δημόσιας Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ), καθώς και των εταιρειών VIS Economic & Energy Consultants και DRAXIS.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν κατάλληλα μοντέλα για την ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους Machine Learning. Η συλλογή και ανάλυση αυτών των δεδομένων, τα οποία θα δημιουργηθούν από έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί από μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης ενέργειας.

Αυτό θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών ενέργειας προστιθέμενης αξίας και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των διαφόρων τύπων εταιρικών καταναλωτών που θα επιλεγούν στην αρχική φάση του έργου.

Αυτό το ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με την πρόσκληση ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04565).