Αύξηση δανείου κατά 16. εκατ. ευρώ στη Forthnet από τη United

55
Forthnet

Σε αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου που θα παρέχει στη Forthnet από τη United Group, θυγατρική της BC Partners Holdings, η οποία κατέχει το 84,60% του μετοχικού κεφαλαίου της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε κι από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών και προκύπτει ότι το ομολογιακό δάνειο ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16 εκατ.

Το ποσό θα καλυφθεί πλήρως από την Newco United Group Hellas, μια κίνηση που μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να προσφέρει στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της Forthnet προς τους προμηθευτές της, αφού η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία αντιμετώπιζε πρόβλημα ρευστότητας.

Να υπενθυμίσουμε, ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο αναδιάρθρωσης της United Group στη Forthnet, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στη δομή οι οποίες συνοδεύτηκαν και με αποχωρήσεις στελεχών.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή η Forthnet γνωστοποίησε την ολοκλήρωση, με κοινή συμφωνία, της συνεργασίας της με τους Γρηγόρη Τσουγκριάνη, Consumer Services & Business Development Executive Director και Γρηγόρη Κατσογιάννη, Corporate Affairs & Communication Director.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 02.11.2020 και 17.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατόπιν της από 30.10.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η «NewCo United Group Hellas S.A.R.L» (ο «Ομολογιούχος»), η Εταιρεία («Εταιρεία» ή «Εκδότρια») και η Forthnet Media Α.Ε. (καλούμενες συνολικά «τα Μέρη») υπέγραψαν την 13.11.2020 Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 (ως ισχύουν), συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) μέχρι ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων ευρώ (€27.000,000,00) και με Τελική Ημερομηνία Λήξης την ημερομηνία που συμπίπτει με την 24η μηνιαία επέτειο (ήτοι διετία) από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος και σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το «Ομολογιακό Δάνειο»). Το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο αποτελείται από ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ έκαστης και διέπεται από τους ειδικότερους όρους ως στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου. Τις απαιτήσεις από το Ομολογιακό Δάνειο εγγυάται η εταιρεία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Forthnet Media Α.Ε.», θυγατρική της εκδότριας Εταιρείας (ο «Εγγυητής του Ομολογιακού Δανείου») και αρ. ΓΕΜΗ 124012301000, προς εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από αυτό.

Έπειτα, με την από 15.01.2021 απόφασή του, το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. του Ν. 4548/2018 για την αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) – «Πρόσθετο Ποσό», υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβασης Τροποποίησης (η «Τροποποίηση»), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €). Το Πρόσθετο Ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα καλυφθεί επίσης εξ ολοκλήρου από την εταιρεία με την επωνυμία «NewCo United Group Hellas S.A.R.L.», μέτοχο πλειοψηφίας της Εταιρείας.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας για την τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου, που αποτελεί συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, ελήφθη με βάση την από 23.12.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης ομολογιακού δανείου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (συνημμένη), σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.Ι.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.